Det 41 nordiska juristmötet i Helsingfors 2017

Det 41 nordiska juristmötet i Helsingfors

Det 41 nordiska juristmötet ägde rum i Helsingfors torsdagen den 24 och fredagen den 25 augusti 2017. I mötet deltog 865 jurister och 56 ledsagare.

De fem lokalstyrelsernas delegater samlades till delegerademöte i Stockholm i november 2015 då rubrikerna för referaten och föredragen slogs fast och delegaterna gjorde en fördelning av vilken lokalstyrelse som skulle ha ansvaret för att det på juristmötet i Helsingfors skulle finnas debattledare, referent eller korreferent för de olika ämnena. Diskussionsämnena som fastställts vid delegerademötet i Stockholm indelades i sju ämneshelheter:

  • Norden och världen
  • Affärsjuridiken i fokus
  • Moderna domstolar
  • Miljö och människor i fokus
  • Gränsöverskridande brott och processer
  • Arbete i förändring
  • Aktuella frågor.

Den finska lokalstyrelsen hade introducerat några nyheter inför mötet. Referaten publicerades endast i elektronisk form, ett s.k. early bird-pris infördes för att få in anmälningarna i god tid och lunch under mötesdagarna ingick i deltagaravgiften.

Den finska lokalstyrelsen uppgjorde vägledningar och tekniska anvisningar för referenter, korreferenter och debattledare samt föredragshållare till hjälp för dessa s.k. aktivdeltagare. För att främja att diskussionen på sektionsmötena belyser ämnet mångsidigt och åsiktsutbytet blir givande för alla deltagare hade även anvisningar för mötesdeltagarna uppgjorts. För första gången kunde deltagarna delta i avslutningsmötets paneldiskussion genom att med sin mobiltelefon sända kommentarer till en s.k. message wall.

På sedvanligt sätt samlades den gemensamma styrelsen, som består av lokalstyrelserna i de olika länderna, till möte onsdagen den 23 augusti 2017. I anslutning till juristmötet arrangerade Helsingfors universitet samma dag ett seminarium kring temat ”Framtidens jurist” med universitetets kansler, professor Thomas Wilhelmsson som ordförande, där alla juristmötets deltagare var välkomna att delta.

Onsdagen den 23 augusti på kvällen inbjöd Helsingfors stad mötesdeltagarna med ledsagare till en mottagning i Helsingfors stadshus. Högsta förvaltningsdomstolen, Advokatbyrå Eversheds Sutherland och Advokatbyrå Bird & Bird höll därefter öppna hus för intresserade.

Torsdagen den 24 augusti hälsade ordföranden för den finska lokalstyrelsen, justitierådet Matti Pellonpää, mötesdeltagarna och ledsagarna samt inbjudna gäster välkomna till det 41 nordiska juristmötet. Efter välkomsthälsningen och mötesangelägenheter kungjorde ordföranden för styrelsen för Institutet för rättsvetenskaplig forskning, f.d. hovrättspresidenten Johan Hirschfeldt, mottagaren av det Nordiska Juristpriset, Knut och Alice Wallenbergs stiftelses pris för rättsvetenskapliga insatser. Priset tilldelades professor Mads Bryde Andersen, som fick ta emot priset av president Leif Sevón, som även framförde Republikens presidents hälsning till mötet.

Efter öppningsmötet och lunch fortsatte mötet med sammanlagt tio sektionsmöten. Efter sektionsmötena sammanträdde lokalavdelningarna bl.a. för val av lokalstyrelser för tiden intill nästa juristmöte.

På kvällen den första mötesdagen var de nordiska gästerna inbjudna hem till finländska jurister eller till särskilda middagsarrangemang. För de unga mötesdeltagarna ordnades det en separat fest under friare former.

Den andra mötesdagen fredagen den 25 augusti fortsatte juristmötet med 11 sektionsmöten och tre föredrag med avbrott för lunch. På eftermiddagen hölls det avslutande plenarmötet för deltagare och ledsagare. Scenen i Finlandiahuset intogs av tre jurister som frågade sig ”Har juristen en framtid”. Mötesdeltagarna kunde med sina mobiltelefoner delta med kommentarer på en s.k. message wall. Meningsutbytet blev livligt. Plenarmötet avslutades med att ordföranden för den isländska lokalstyrelsens, advokat Ragnar Tómas Árnasson bjöd in till det 42 nordiska juristmötet i Reykjavík år 2020. Inbjudan mottogs med acklamation.

Det 41 juristmötet avslutades traditionsenligt med en bankett med dans i Mässcentrum i Helsingfors.

Den tryckta berättelsen från mötet finns här (PDF) ↓.

Den finska lokalstyrelsen för de Nordiska juristmötena