Kontakt

Lokastyrelsen

Den finska lokalstyrelsen för de nordiska juristmötena fram till nästa möte 2024 består av:

 • Marknadsrättsdomare Anne Ekblom-Wörlund (ordförande)
 • Justitierådet Tuomo Antila
 • Advokat Anders Bygglin
 • Lagstiftningsrådet Janina Groop-Bondestam
 • Biträdande professor Suvianna Hakalehto
 • Juris magister Mårten Janson
 • Professor Pia Letto-Vanamo
 • Verkställande direktör Moritz Oker-Blom
 • Professor Janne Salminen
 • Justitierådet Robert Utter

Styrelsens sekreterare: Advokat Viktor Saavola


Kontaktinformation

 

Styrelsens sekreterare
telefon: +358 40 836 0803
e-post: info@nordisktjuristmote.fi

Dataskyddspolicy

Pohjoismaisten lakimieskokousten säätiö - Stiftelsen för de Nordiska juristmötena är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som beskrivs i denna dataskyddspolicy.

Att behandla dina personuppgifter säkert är viktigt för oss och vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser. Syftet med denna dataskyddspolicy är att förklara vilka personuppgifter vi samlar in, hur vi behandlar dem och vilka rättigheter du har.

Vems uppgifter samlar vi in och i vilket syfte?

Vi samlar in personuppgifter från medlemmar och intressenter i den finska lokalavdelningen för de nordiska juristmötena för att organisera och informera om vår verksamhet och för att hjälpa andra lokalavdelningar att organisera och marknadsföra nordiska juristmöten. Personuppgifterna används, lagras och sparas bland annat för följande ändamål:

 • För att informera om de nordiska juristmötena;
 • För att organisera den finska lokalstyrelsens evenemang;
 • För att behandla stipendeansökningar och bevilja stipendier;
 • För att förverkliga annan kommunikation gällande vår verksamhet, till exempel när du kontaktar oss via e-post.

Behandlingen av personuppgifter grundar sig på lokalstyrelsens berättigade intresse att organisera verksamhet, informera om sin verksamhet och på annat sätt främja och stödja organiserandet av nordiska juristmöten och därmed sammanhängande samarbete mellan nordiska jurister.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Personuppgifter samlas in direkt från dig, antingen manuellt eller online, till exempel i samband med evenemang eller när du kontaktar oss.

De personuppgifter som vi samlar in kan omfatta ditt namn, din titel och dina kontaktuppgifter (adress, telefonnummer, fax och e-postadress).

När vi administrerar stipendier för unga jurister och behandlar stipendieansökningar samlar vi också in ditt födelsedatum, utbildningsinformation och annan bakgrundsinformation som du frivilligt anger i din ansökan. För beviljade stipendier behandlar vi även kontouppgifter.

Vilka rättigheter har du?

Du har:

 • Rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi har om dig och som vi behandlar, och rätt att få information om hur vi behandlar dem;
 • Rätt att begära att felaktiga personuppgifter om dig korrigeras eller kompletteras om uppgifterna är felaktiga, onödiga, ofullständiga eller inaktuella. Vi kommer också att vidta ovannämnda åtgärder på eget initiativ;
 • Rätt att få dina personuppgifter raderade (om vi inte har en rättslig grund eller skyldighet att behålla personuppgifterna) och, under vissa omständigheter, rätten att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas;
 • Rätt att invända mot behandlingen. Du har, av skäl som hänför sig till din specifika situation, rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen av personuppgifter avseende dig som grundar sig på våra berättigade intressen, om vi inte kan påvisa tvingande legitima skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen eller om behandlingen är nödvändig för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk;
 • Rätt till dataportabilitet. Under vissa omständigheter har du rätt att få personuppgifter om dig som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig; och
 • Rätt att förbjuda direktmarknadsföring. Vi kan använda dina personuppgifter i marknadsföringssyfte när vi informerar dig om nordiska juristmöten. Du har alltid rätt att förbjuda marknadsföringen om du inte vill ta emot marknadsföringsmeddelanden i framtiden.

Om du vill utöva ovanstående rättigheter kan du kontakta oss på info@nordisktjuristmote.fi.

Du har också alltid rätt att lämna in ett klagomål till dataombudsmannen (tietosuoja@om.fi, 029 56 16670, www.tietosuoja.fi/sv) om du anser att vi inte har uppfyllt kraven i dataskyddslagstiftningen.

Principer för dataskydd och period för behandlingen av personuppgifterna

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säker behandling av dina personuppgifter. Endast personer som har ett behov av att få tillgång till personuppgifter har tillgång till dem. Programvara och maskinvara för databehandling är lösenordsskyddade.

Vi behåller insamlade personuppgifter endast så länge och i den utsträckning som är nödvändig i förhållande till de ursprungliga eller kompatibla syftena för vilka uppgifterna samlades in. Vi raderar utan onödigt dröjsmål alla personuppgifter för vilka det inte längre finns någon anledning att behålla dem.

Utlämnande och överföring av personuppgifter

Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till tredje part utan rättslig skyldighet eller behov för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsterna.

I regel behandlar vi dina personuppgifter på servrar i EU/EES. Vi kan även överföra dina personuppgifter utanför EU/EES. Dataskyddsnivån i destinationslandet kan vara lägre än i EES, i vilket fall vi tillsammans med tredje part kommer att se till att lämpliga åtgärder vidtas i enlighet med dataskyddslagstiftningen för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt. 

För att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster kan vi använda tekniska, kommersiella eller operativa databehandlingstjänster som tillhandahålls av tredje part. För att möjliggöra för personuppgiftsbiträden att tillhandahålla tjänster till oss kan dina personuppgifter överföras till tredje part och behandlas av dem för vår räkning.

Cookies

Vi använder cookies (små textfiler som placeras på din enhet) på vår webbplats. Användningen av cookies gör det möjligt för oss att till exempel identifiera återkommande besökare på vår webbplats och på så sätt erbjuda en mer personlig användarupplevelse. 

Vi kommer endast att använda cookies i den mån du har gett ditt samtycke till deras användning genom webbplatsens cookieverktyg. Med cookieverktyget kan du ändra dina val i ett senare skede och förbjuda användningen av andra cookies än de som är nödvändiga. Om du vill kan du också förbjuda användningen av cookies i de flesta webbläsare. Observera dock att cookies är nödvändiga för att vissa sidor, tjänster och funktioner som vi tillhandahåller ska fungera korrekt.

Kontakta oss

Kontakta oss på info@nordisktjuristmote.fi om du har några frågor om vår dataskyddspolicy.

Senast uppdaterad 18.8.2021.

Den finska lokalstyrelsen för de Nordiska juristmötena